Welkom
Stacks Image 743

Web Design
Wij verzorgen jouw website, van denkfase tot uiteindelijke publicatie! Een eerste fase is het ontdekken van het doel van je website en op basis daarvan het uitdenken van een ontwerp. Na jouw goedkeuring gaan we aan de slag met de ontwikkeling van je website.

Stacks Image 736

Return on invest
Een website die geen klanten oplevert. Voor een onderneming is dit een nachtmerrie. Enkel maar uitgaven, zonder enige return on invest.
Bij DigiSkills willen we dit anders aanpakken. Zo ontwerpen we jouw website volledig op maat zodat deze jouw specifieke doelgroep aanspreekt.Onze prijzen…

Wij werken niet met templates maar volledig op maat gemaakt, u beslist dus van begin tot einde over de layout en inhoud.

 
 • BUDGET
 • € 550 (excl. BTW)
 • Basisontwerp
 • Responsive design
 • 3 pagina's en contactpagina
 • Basis plugins
 • Uitbreiding mogelijk
 • ZAKELIJK
 • € 850 (excl. BTW)
 • Ontwerp op maat
 • Responsive design
 • 10 pagina's en contactpagina
 • Support : 6 maand na publicatie
 • Advanced plugins
 • CMS - zelf je website onderhouden
 • PRO
 • vanaf € 1.100 (excl. BTW)
 • Ontwerp op maat
 • Responsive design
 • Onbeperkte pagina's en contactpagina
 • Support : 6 maand na publicatie
 • Advanced plugins
 • CMS - zelf je website onderhouden

Wenst u een hosting voor uw website ?
U kan dit melden in de offerte.

 • START
 • € 29,04 (excl. BTW) / jaarlijks
 • Domeinnaam inbegrepen
 • Webruimte 250 MB
 • Mysql databases : 1
 • E-mail-, FTP accounts : 1
 • Setup kosten gratis
 • PRO
 • € 59,29 (excl. BTW) / jaarlijks
 • Domeinnaam inbegrepen
 • Webruimte 500 MB
 • Mysql databases : 10
 • E-mail-, FTP accounts : 5
 • Setup kosten gratis
 • PLUS
 • € 95,59 (excl. BTW) / jaarlijks
 • Domeinnaam inbegrepen
 • Webruimte 1 GB
 • Mysql databases : onbeperkt
 • E-mail-, FTP accounts : onbeperkt
 • Setup kosten gratis
Enkele realisaties …
 

AANVRAAG OFFERTE

Bedankt voor uw bericht. We zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Op 25 mei 2018, is de Europese GDPR van kracht gegaan.  Dit heeft enkele gevolgen in verband met het verzamelen, bijhouden en verspreiden van persoonlijke data. Hoe wij om gaan met uw gegevens kun je hieronder lezen.

Privacyverklaring
Digiskills hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Digiskills houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Digiskills zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Digiskills
Zetel : Oude Baan 95 - 2820 Bonheiden
GSM : 0479 388 629
info@digiskills.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :
om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst);
om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang);
het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :
persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
De direct marketing settings en de inschrijving op onze nieuwsbrief kan je uiteraard ook steeds zelf beheren in je profiel.  Bij elke nieuwsbrief die je krijgt kun je je ook uitschrijven als je dat wenst.
Op onze website(s) gebruiken we geen cookies om u te tracken.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Digiskills bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
alle personen die namens Digiskills van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. 
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring 
Digiskills kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24/12/2019.

0479388629
2820 Bonheiden - Oude Baan 95
BTW BE 0736.846.741

Webdesign DigiSkills.be
© 2020 - Alle rechten voorbehouden